کد:111A

نوع:پرشین سیلک(بیات)
سورت: خاکستر دارک
ابعاد:140*140
ضخامت: 2 سانتی متر
تعداد:30 شیت
متراژ:58.8 متر مربع
موقعیت: نمایشگاه شمس اباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کد:115sh

نوع:پرشین سیلک (بیات)
سورت:خاکستری
ابعاد:160*160
ضخامت:2 سانتی متر
تعداد:35 شیت
متراژ:89.6مترمربع
موقعیت:شوروم شمس اباد